Lis 10
Zkontroloval certifikát můžeme pomocí klihovny openssl:
openssl s_client -showcerts -connect server.domena.tld:$port